Suunnittelutarveluvat

Kaavoittamattoman alueen rakennuspaikkastatus ja rakennusoikeus ratkaistaan suunnittelutarvekäsittelyllä

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle ja suunnittelutarvealueella

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Nämä suunnittelutarvealueet on määritelty rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarve määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella. Myös merkittävä yksittäinen hanke saattaa edellyttää suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarvelupa edellytetään esimerkiksi uusien rakennuspaikkojen muodostamiseksi. Suunnittelutarvelupaa omakotitalon rakentamiseksi puoltaa se, että kiinteistö on ollut asuinkäytössä, kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella asuinalueella ja se on liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarveluvan ratkaisee rakennustarkastaja.

Edellyttääkö minun hankkeeni suunnittelutarvelupaa?

Toimita tiedustelu asiasta sähkäpostitse rakennusvalvontaan tai tee neuvontapyyntö Lupapiste.fi:ssä. Liitä mukaan karttaote johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus (pinta-ala). Palautteena annamme sinulle kommentit ja toimintaohjeet.

Hakeminen ja käsittely

Lupahakemukset toimitetaan sähköisesti Lupapiste.fi-asiointipalveluun.

Hakemukseen liitettävä aineisto

  • kartat (sama kartta-aineisto kuin rakennuslupahakemuksessa)
  • selvitys omistusoikeudesta
  • asemapiirros
  • naapureiden kuulemislomake

Suunnittelutarvelupapäätökset

Päätöskäsittelyn hoitaa rakennustarkastaja. Käsittelyaika on noin 4 viikkoa.
 

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa voi hakea samanaikaisesti suunnittelutarveluvan kanssa jolloin mahdollistetaan lupaan liittyvä ennakoiva valmistelu. Suunnittelutarvelupa voidaan myöntää rakennusluvan yhteydessä.