Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksiin

Kunnan viranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta joko kuntalain tai erityislainsäädännön nojalla. Päätökseen liitettävästä muutoksenhakuohjeesta ilmenee tarkemmat tiedot muutoksenhakua varten.

Kaikki kunnan päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia. Mikäli päätös koskee ainoastaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta. Myös muutoksenhakukielto ilmoitetaan muutoksenhakuohjeissa. 

Jäljempänä annettavat tiedot ovat yleistä tietoa, eivätkä ne miltään osin korvaa muutoksenhakuohjeita eikä kunta vastaa verkkopalvelussaan mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Kunnan viranomaisen päätöksiin haetaan muutosta kuntalain mukaan yleensä sellaisissa asioissa, joissa viranomaisen toimivalta perustuu kuntalakiin.

Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi asianosaisen lisäksi tehdä jokainen kunnan jäsen. Asianosaisena pidetään sitä, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen esivaihe kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle eli kaupunginhallitukselle tai lautakunnalle. Toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään kuitenkin ao. toimielimelle.

Kunnallisvalitus

Valtuuston päätökseen sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on lähtökohtaisesti vain oikaisuvaatimuksen tehneellä.

Mikäli toimielin on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös kunnan jäsen. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus on laillisuusvalitus, jonka saa tehdä ainoastaan sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen

Hallintovalitus

Erityislainsäädännön nojalla tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta useimmiten hallintovalituksella, jonka voi tehdä ainoastaan asianosainen. Hallintovalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.