Tietosuoja

Lomakkeet

Lomakkeen voit lähettää Raision kaupungille suojatulla sähköpostilla. 

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta 25.5.2018 alkaen. Tälle sivulle on koottu kaupungin selosteet henkilötietojen käsittelystä sekä asiaan liittyviä lomakkeita.

Raision kaupungin rekistereistä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vaatia Raision kaupunkia poistamaan tietosi rekisteristään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. Ellei Raision kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta viranhaltijapäätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja erityisesti rekisteröidyn oikeuksiin liittyen pyydetään olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaan. 

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Lisätietoja oikeuksista eri tilanteissa saat tietosuojavastaavan sivuilta

Henkilötietoja koskeva tietopyyntö

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tietopyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tietopyyntö on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Valvontaviranomaisen tiedot

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Lisätietoja saat tietosuojavaltuutetun sivuilta. 

Asiakirjajulkisuuskuvaus 

Raision kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksesta saat lisätietoja asiakirjajulkisuuskuvauksen verkkosivuilta.

Tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely elinvoima- ja kilpailukykytoimialalla

Henkilötietojen käsittely konsernipalveluyksikössä

Henkilötietojen käsittely sivistys- ja vapaa-aikatoimialalla