Vaalit

Äänilippu tiputetaan vaaliuurnaan.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi, seuraavat vuonna 2024
 • kuntavaalit ja aluevaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2025
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2027
 • presidentinvaali joka kuudes vuosi, seuraava vuonna 2030

Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit, jotka Suomessa toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Europarlamenttivaalin ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.  Lisätietoja vaaleista löydät oikeusministeriön vaalit sivuilta.

Europarlamenttivaalit 2024:

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys
Vaalipäivän äänestys
Kotiäänestys
Vaalien ulkomainonta
Äänioikeus
Vaalikelpoisuus
Ehdokasasettelu
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 29.5. –  4.6.2024. 

Raisiossa ennakkoäänestyspaikkoina ovat Raision kaupungintalo, osoite Nallinkatu 2, 21200 Raisio ja Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1, 21280 Raisio.

Myllyn ennakkoäänestyspaikka sijaitsee kauppakeskuksen toisessa kerroksessa leikkipaikan lähellä, ravintola  Amarillon (ent. Rapido) ja Housen välisessä liiketilassa. Eli samassa paikassa, jossa se sijaitsi presidentinvaalissa.

Kaupungintalon ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

ke-pe 29.-31.5.2024           klo 9 – 18
la-su 1.-2.6.2024                klo 9 – 15
ma-ti 3.-4.6.2024                klo 9 – 18

Kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

ke-pe 29.-31.5.2024           klo 10 – 19
la-su 1.-2.6.2024                klo 10 – 17
ma-ti 3.-4.6.2024                klo 10 – 20

Vaalitoimikunta suorittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa laitoksissa ja hoitokodeissa:

 • Esperi Hoitokoti Sypressi
 • Ikipihlaja Oiva
 • Tukena Neliapila
 • Kotikulta
 • Attendo Raision Aalto ja Valoharju
 • Mainiokoti Raisiontori
 • Attendo Martti Hoivakoti
 • Attendo Ihalan Hovi
 • Hulvelan palvelukeskus
 • Mehiläinen Ykköskoti Leijunkatu
 • TYKS Raision sairaala, Raision sairaalaosastot
 • Huhtihovi Vuorenpuisto
 • IkiFit Kerttulankaari

 

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Europarlamenttivaalien vaalipäivän 9.6.2024 äänestys toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan.

Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2
II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38
III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16
IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys Raisiossa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikoina kello 9.00–20.00.  Ennakkoäänestysaika on 29.5.-4.6.2024. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään:

 • 28.5.2024 klo 16 

Ilmoittautumisen voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse numeroon 044-7971000 (Ma - Pe klo 9-15, 28.5.2024 klo 9-16). Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupungin verkkosivuilta sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 22.5.2024. Raision kaupunki huolehtii omistamillaan ja hallinnoimillaan kiinteistöillä ja katualueilla olevien vaalimainostelineiden pystyttämisestä ja poistamisesta. Aluevaalien vaalimainostelineet asetetaan paikoilleen noin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.2.2021 § 31 vaalimainostelineiden sijoituspaikat ja todennut, että vaalimainosten kiinnittäminen on kielletty koko kaupungin alueella kaupungin omistamilla ja hallitsemilla kiinteistöillä ja katualueilla muualla kuin kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä.

Vaalimainosten sijoittaminen yksityisten tahojen omistamille tai hallinnoimille alueille on aina luvanvaraista.

Väylävirasto on antanut ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta valtion liikenneväylien varrella (linkki Väyläviraston ohjeisiin). 

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia, eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalimainostelineiden sijaintipaikat kartalla

Vaalimainostelineiden sijaintipaikat

Vaalimainostelineissä olevien ruutujen määrä / sijoituspaikka määräytyy siten, että jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa vähintään yhden mainospaikan jokaisesta telineiden sijoituspaikasta. Mainosruudut alkavat mainostelinepaikasta 1, jonka täytyttyä vaalimainosten sijoittelu jatkuu mainostelinepaikkaan 2 jne. Mainostelinepaikassa 13 mainosruutujen määrä tasataan siten, että jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on yhteensä yhtä monta mainosruutua. Edellä mainittu menettely noudattaa Kuntaliiton ohjeistusta ja on tasapuolinen mainostajia kohtaan. 

Ehdokkaita asettaneita ryhmiä tiedotetaan ja ohjeistetaan ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen. Työn sujuvuuden takaamiseksi annettavat määräajat esim. mainosten toimittamiseksi kaupungille ovat ehdottomia. Kaupungin kunnallistekniset palvelut ottavat mainokset vastaan etukäteen ilmoitettavana ajankohtana, kiinnittävät mainokset telineisiin, pystyttävät vaalimainostelineet ja hävittävät telineissä olleet ja muut kaupungille toimitetut vaalimainokset vaalien tuloksen tultua lainvoimaiseksi.

Palvelu on vaaleissa mainospaikkoja varanneille ryhmille maksuton.

Kaupungin pystyttämiin ulkomainoksiin liittyvät yhteydenotot: Eerik Aalto puh. 0400 788 679 tai Aleksi Roiha puh. 044 797 1142 s-posti eerik.aalto@raisio.fi, aleksi.roiha@raisio.fi.

Lisätietoja vaalien ulkomainonnasta antaa hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto puh. 044 797 1668.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja 
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai 
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisuudesta europarlamenttivaaleissa on voimassa, mitä vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa säädetään. Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi on siten

1) jokainen Suomen kansalainen, jolla on vaaleissa äänioikeus ja joka ei ole vajaavaltainen sekä

2) jokainen äänioikeutettu Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka on ilmoittautunut ja otettu äänioikeusrekisteriin Suomessa ja joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltionsa vaaleissa.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita europarlamenttivaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa. Kukin puolue voi asettaa enintään 20 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisellä puolueella (eli 20). Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 2000 äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan, jossa voi olla enintään 20 ehdokasta.

Raision kaupungin keskusvaalilautakunta 

PL 100, 21201 Raisio
Käyntiosoite: Nallinkatu 2, 21200 Raisio
vaalipuhelin 044 797 1000 / vaalit(at)raisio.fi

 • Keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Tammilehto, p. 044 797 1668.

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko
Vaalit