Keskustan kehittäminen

Luonnoskuva Raision keskustasta

Katsotaan yhdessä eteenpäin

Raision visiona on olla vuonna 2035 vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki. Strategisena tavoitteena on luoda Raisioon elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta. Tällä sivulla pääset mukaan yhteiselle matkalle kohti tätä tavoitetta.

Strategiasta etenemisen askelmerkit

Visio kaupungista on syntynyt yhteisesti meistä kaikista. Jotta visioon päästään, apunamme ovat strategiset tavoitteet hyvinvoinnin ja aktiivisuuden, elinvoiman ja vetovoiman, osallisuuden ja toimintakulttuurin sekä kestävän kasvun osalta. Tavoitteisiin yhdessä pyrkimällä visiomme toteutuu, ja voimme olla merkityksellinen kaupunki, joka rakentaa rohkeasti kestävää kasvua.

Keskusta-alue kokee suuren muutoksen seuraavalla vuosikymmenellä. Uusi keskusta huomioi kestävällä tavalla asukkaiden ja yrittäjien tarpeet. Vehreään ja virkeään kaupunkikeskustaan on ilo tulla. Tasapainoisesti suunniteltu alue kutsuu viihtymään, asumaan ja harrastamaan. Alueen toiminnallisuutta pohditaan yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa.

Raision kaupungin strategia

Ajankohtaista

2025-

 • Alueen asemakaavoitus ja toteutusta ohjaavan laatukäsikirjan laatiminen voi alkaa.

12/2024

 • Tavoitteena on, että päätös keskustan suunnittelukilpailun voittajasta julkistetaan joulukuussa 2024. 

10/2024

 • Keskustan suunnittelukilpailu päättyy 7.10.2024, jolloin kilpailijoiden tulee viimeistään palauttaa ehdotuksensa. 
 • Kilpailuaineisto asetetaan yleisön nähtäville ja kommentoitavaksi lokakuun lopulla. 

06/2024

 • Keskustan suunnittelukilpailu käynnistyi 12.6.2024.  
 • Osallistujille järjestettiin 17.6.2024 aloitusseminaari, jossa käytiin läpi suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita sekä käytiin kävellen tutustumassa suunnittelualueeseen.

 

Keskustan suunnittelukilpailu 2024

Vuoden 2024 aikana järjestetään Raision keskustan suunnittelukilpailu. Kilpailun tavoitteena on löytää vahva ja korkeatasoinen suunnitelma, johon pohjautuen voidaan luoda Raision kaupunkiin rohkeasti uudistettu, kestävä ja elinvoimainen sekä arkkitehtuuriltaan ja ympäristöltään laadukas keskusta. 

Kilpailun tarkoituksena on kartoittaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ja löytää periaateratkaisu alueen vaiheittaisen asemakaavoituksen ja rakentamista ohjaavan laatukäsikirjan pohjaksi. Kilpailun tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta, keskikaupungin osayleiskaavasta, keskustavision päivitysanalyysistä, ympäristöohjelmasta sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta.

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailuun ilmoittautui halukkaiksi osallistujiksi yhteensä 29 monialaista ja ammattitaitoista työryhmää, jotka kaikki täyttivät hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset. Kiinnostuneiden joukosta arvottiin neljä työryhmää, jotka kukin tulevat laatimaan oman ehdotuksensa keskustan rakentumiseksi. 

Kilpailuun osallistuvat työryhmät

 • LUO arkkitehdit, VSU Maisema-arkkitehdit Oy ja WSP in Finland/Oulu
 • Schauman & Nordgren Architects, Cobe ja WSP in Finland/Helsinki
 • Tommila Architects, Nomaji Landscape Architects Ltd ja Seppo Karppinen
 • INARO ja Finnmap Infra Oy

Kilpailun tuomaristo

Kilpailun tuomaristo vastaa suunnitelmaehdotusten arvioinnista. Tuomaristoon kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kahdeksan on kilpailun järjestäjän nimeämiä ja yksi Suomen Arkkitehtiliiton nimeämä puolueeton asiantuntijajäsen. Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaisesti vähintään kolmasosa  tuomaristosta on ammattijäseniä. Tuomaristo tekee päätöksen kilpailun voittajasta. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Eero Vainio, kaupunginjohtaja, Raision kaupunki, tuomariston puheenjohtaja
 • Samu Mattila, kaupunkikehitysjohtaja, Raision kaupunki
 • Hannele Lehto-Laurila, kaupunkikehitysjaoston edustaja
 • Elisa Vuorinen, kaupunkikehitysjaoston edustaja
 • Mikko Kangasoja, kaupunkikehitysjaoston edustaja
 • Petri Ojanen, rakennustarkastaja, Raision kaupunki
 • Emma Kaitaa, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA, Raision kaupunki
 • Eveliina Eteläkoski, kaavoitusarkkitehti, arkkitehti SAFA, Raision kaupunki
 • Johanna Vuorinen, arkkitehti SAFA (SAFA:n tuomaristoon nimeämä edustaja)

Kilpailuohjelma (pdf)

Raision keskustan tarina

Raisio täytti 1.1.2024 50 vuotta kaupunkina, mutta kaupungin asutushistoria ulottuu ainakin rautakaudelle asti. Vanhin Raisio sijoittuu Raisionjokilaakson ja entisen merenrannan tuntumaan, jonne rautakautiset löydöt ovat pääosin keskittyneet.

Keskusta-alueen vanhimpia näkyviä rakenteita on keskiaikainen harmaakivikirkko, jonka sivuitse mutkitteli historiallinen Suuri Postitie. Postitien linjaus on edelleen kaupunkirakenteessa havaittavissa, joskin se katkeaa nykyisen Raisiontien ja Turun kehätien risteyksen kohdalla sekä Kirkon vieressä Rauman valtatien kohdalla. Keskustan risteysalueen pohjoispuolella, keskellä pysäköintialuetta postitien linjauksesta on säilynyt muistuma betonisena tienpohjana, joka on säilytetty oman aikansa kuriositeettina. 

Kasvun vuodet

Teollistumisen myötä väkiluku alkoi kasvaa valtavaa vauhtia. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Raisio oli runsaan 1 900 asukkaan maatalousyhdyskunta. Asutus jakaantui 35:een kylään eikä Turun kupeessa sijaitsevalla Raisiolla ollut 1900-luvun alussa yhtä selkeää keskusta. Keskusta-alue alkoi muodostua nykyiseen paikkaansa vasta sotien jälkeen huiman asukasluvun kasvun myötä: Kun asukkaita vuonna 1940 oli 2 694, vuonna 1950 raisiolaisia oli 5 083 ja vuonna 1960 jo 11 588. Raision muututtua kauppalaksi vuonna 1966 vanha kyläjako muutettiin uuden tiestön rajaamina 14:ään kauppalanosaan. Raision muuttuessa kaupungiksi vuonna 1974 kauppalanosat muuttuivat kaupunginosiksi.

Nopea ja raju kasvu heijastui lähes kaikkeen: palvelutoimintaan, tuotantoon, rakentamiseen ja ennen kaikkea ympäristökuvan muotoutumiseen. Turun seudun vilkkain tienristeys tarjosi mahdollisuuksia kehittyä kohtaamispaikkana, mutta myös haasteita sovittaa valtion teiden halkomalle alueelle toimivaa keskustarakennetta. 1960-luvulla uusi kaupunkikeskusta toteutettiin ajan henkeen ja ihanteisiin nojaten kaksitasoisena monitoimikeskuksena, jossa jalankulkijat liikkuivat ylätason kansilla ja silloilla, autojen vallatessa maantason katualueina ja pysäköintikenttinä. 

Tori hakee paikkaansa

1980-luvulla keskusta täydentyi Raisiontien eteläpuolelle ja toriaukio toteutettiin Tasalanaukiolle, liikerakennusten ympäröimäksi. 2000-lukua lähestyttäessä liikennemäärät keskustassa kasvoivat edelleen ja kauppakeskus Myllyn hanke käynnistyi. Huoli keskusta-alueen elinvoiman säilymisestä nousi ja keskustaa päätettiin kehittää miellyttävämmäksi asiointiympäristöksi. Vuosituhannen alussa keskustassa alkoi suurten muutosten sarja: vanhoja kävelysiltoja purettiin ja Raisiontietä siirrettiin uuteen kohtaan. Muutoksilla haettiin kaupunkimaista mittakaavaa. 

2000-luvun alussa Raision tori rakennettiin Raisiontien eteläreunaan kiinni.  Toritila oli kahtiajakoinen: toisen puolen muodosti uusi Raisiontien linjaus ja asuinkerrostalojen rivistö, toisen puolen torikatokset ja varsinainen myyntialue. Näiden lisäksi alueella oli esiintymislava, istuskelu- ja maisemateos sekä kaksi vesiputousallasta. Raisiontien ylle toteutettiin Valoverkko-teos, jossa on noin 200 valaisinta. 2010-luvulla tori palasi Tasalanaukiolle.  2020-luvulla keskusta-alue on tiivistynyt Tornikadun ympäristön uusilla kerrostaloilla.

Katse kohti tulevaa

Asemakaavoitusta ohjaava Keskikaupungin osayleiskaava on saanut lainvoiman jo vuonna 2015. Sen pohjalta laadittiin toteutusta ideoiva keskustavisio vuonna 2018. Vision tavoitteistoa arvioitiin uudelleen osallistavan analyysin avulla vuonna 2022, jolloin suunnitelmia puntaroitiin suhteessa kaupungin strategiaan yhdessä asukkaiden, yrittäjien, päättäjien ja eri asiantuntijoiden kanssa. 

Keskustaa halkovan Turun kehätien uudet suunnitelmat ovat jo Traficomissa hyväksytty ja odottavat viimeisiä päätöksiä, jotta tunnelihanketta voidaan lähteä toteuttamaan. Keskustaa voidaan kehittää vaiheittain ja osa-alue kerrallaan huolimatta hankkeen aikataulusta. Liikenneratkaisuiden toteuttamisella on kuitenkin merkittävä vaikutus alueen turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen sekä viihtyisyyteen ja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseen.

Nyt käynnissä olevalla keskustan suunnittelukilpailulla haetaan ideoita alueen vaiheittaisen asemakaavoituksen ja rakentamista ohjaavan laatukäsikirjan pohjaksi.

 

Tutustu keskusta-aluetta koskeviin suunnitelmiin:

Keskustavisio havainnekuva joukkoliikenne.

Raision keskustavisio

Raisiolle on avautumassa ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa kaupungin keskustaa. Keskustaa halkova E18-tie muutetaan tunneliksi 2020-luvulla. Tunnelin myötä kaupungin ytimeen syntyy poikkeuksellisesti uutta maa-aluetta.

lateral-image-left
lateral-image-right
Kuva asemakaavakartasta.

Kaavoitus ja maankäyttö

Alueidenkäytön suunnittelu palvelee kuntalaisia ja elinkeinoelämää. Sillä ohjataan kaupungin aluerakenteen ja kaupunkikuvan kehittymistä, rakentamisen määrää ja toteuttamistapaa. Tavoitteena on luoda hyvin toimiva ja turvallinen sekä kaunis ja kestävä ympäristö.

lateral-image-left