Jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu puhdistusvaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus 157/2017).  Jätevesi ei saa olla vaaraksi ympäristölle. Jätevesisäädöksissä edellytetään, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittava selvitys sekä järjestelmän käyttö ja huolto-ohje. Selvityksen tekoa varten on lomake.

Ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen tulee uusia puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä. Haja-asutuksen jätevesisäädösten mukaiset jätevesijärjestelmien korjaustoimenpiteet koskevat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä.  Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimukset vasta kiinteistöllä tehtävän luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräaikaisen poikkeamisen puhdistusvaatimuksista 31.10.2019 alkaen ranta- ja pohjavesialueilla, jos jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edelletyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Jätevesisäädökset ja ympäristönsuojelumääräykset koskevat heti uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joilla tehdään lupaa tai ilmoitusta edellyttäviä korjauksia tai muutoksia. Tällöin kunnan rakennusvalvontaviranomainen (tarkastusinsinööri) hyväksyy jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman.

Jätevesisäädösten jätevesijärjestelmiä koskevat puhdistusvaatimukset eivät koske niitä kiinteistöjä, joilla on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 tai ennen sitä.