Asiakirjajulkisuuskuvaus

Raision kaupunki ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus on julkinen ja se edesauttaa Raision kaupungin hallinnon avoimuutta. Raision kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää:

  • Tietovarannon nimen. Tietovaranto on tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma.
  • Tietojärjestelmän yleisnimen.
  • Vastaavan viranomaisen nimen.
  • Tiedonannosta päättävän viranomaisen yhteystiedot.
  • Kuvaukset keskeisistä tietoaineistoista tietovarannossa. Tietoaineisto sisältää jollekin tietovälineelle tallennettuja tietoja.
  • Kuvaukset keskeisistä päätietoryhmistä tietoaineistossa.
  • Tiedot hakutekijöistä, joilla asiakirjoja pystytään hakemaan.
  • Tiedot tietoaineistojen saatavuudesta avoimien teknisten rajapintojen avulla.

Asiarekisteri

Raision asiarekisterissä on tietoja vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy asianhallintajärjestelmään, mutta myös eri operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiaineistoon.

Tietopyyntö

Viranomaisen asiakirjat ovat pääosin julkisia ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetä. Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon esimerkiksi asianosaiselle. Tällöin pyytäjän on kerrottava tiedon käyttötarkoitus ja todistettava henkilöllisyys. Myös muita lisätietoja voidaan pyytää. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 9 § ja 10 §.)

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 621/1999), 13 §).

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kuntalainen pystyy tarkentamaan tietopyyntönsä.  Raision kaupunki toimittaa tietopyynnön vastauksen mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua, siitä kun pyyntö on saapunut kaupungille. Jos asiakirjapyyntö on laaja tai pitää sisällään salassapidettäviä tietoja annetaan tieto viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä (JulkL 621/1999, 14 §). Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste (JulkL 621/1999, 16 §).

Voit ottaa yhteyttä  toimittamalla oheisen tietopyyntölomakkeen Raision kaupungin kirjaamolle. Lomakkeen voit lähettää Raision kaupungille suojatulla sähköpostilla.

Tietopyyntölomake

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietovarannot

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Kaupunkikehityspalvelut 

Infrapalvelut 

Keskusvaalilautakunta

Konsernipalveluyksikkö

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala 

Tarkastuslautakunta

Lisätietoja