Purkamisluvat

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Pienenkin rakennelman purkaminen saattaa edellyttää purkulupaa.
Purkamisluvan sijasta voidaan tehdä purkuilmoitus, kun kyseessä on pienehkö rakennus tai rakennelma.

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään

 • asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin
 • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • jos rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa
 • kaavoittamattomalla alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (ellei yllämainittuja lupia edellyttäviä seikkoja)

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita

 • jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä
 • jos katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista

Purkamisluvan edellytykset

Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haitata kaavoituksen toteuttamista.

Hakemuksessa tulee olla selvitetty hyväksyttävästi purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamislupien ja -ilmoitusten käsittely rakennusvalvonnassa voidaan tehdä kahdella tavalla

A) Rakennuslupaa edellyttävän rakennushankkeen yhteydessä suoritettava purkamistoimenpide

 • purkutoimenpiteet esitetään rakennuslupahakemuksessa, pääpiirustuksissa ja naapurin kuulemisessa.
 • purkamisiin liittyvät toimenpiteet ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä

B) Erillinen purkamistoimenpide

 • purkamislupahakemus tehdään Lupapiste.fi-asiointipalvelussa

Toimitettava aineisto

 • omistusoikeuden osoittava asiakirja, kartta-aineisto
 • naapurin kuuleminen (purkamisluvissa, ei purkamis-ilmoituksissa)
 • vastaavan työnjohtajan nimeäminen (purkamisluvissa, ei purkamis-ilmoituksissa)
 • purkamissuunnitelma (laajat purkamistoimenpiteet)
 • rakennusjäteselvitys

Raision ympäristönsuojeluviranomaisille on toimitettava ennen purkutyön aloittamista rakennusjäteilmoitus sekä selvitys syntyvän raeknnusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamistoimenpiteeseen voidaan ryhtyä, kun

 • purkamislupa on myönnetty ja vastaava työnjohtaja hyväksytty
 • aloittamisilmoitus on tehty
 • rakennusjäteilmoitus ja selvitys rakennusjätteen käsittelystä on tehty ympäristönsuojeluviranomaiselle

Purkamistoimenpide päättyy, kun

 • rakennusvalvonnnan loppukatselmus on suoritettu

Vain purkamisluvan käsittelyn myötä rakennusvalvonta voi poistaa kohteen virallisesta rakennusrekisteristä, jonka perusteella esim. kiinteistövero määräytyy.

Rakennusvalvonta ilmoittaa rakennuksen poistumasta rakennusrekisterin pitäjälle vasta kun loppukatselmus on suoritettu tai ilmoitus purkutyön suorittamisesta on tehty (poistuma kiinteistöverotuksesta).

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen