Tietosuojaseloste rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu ja arkisto

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Palvelualue 

Kaupunkikehityspalvelut-vastuualue/Rakennusvalvontapalvelut

Rekisterinpitäjä

Lupalautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Rakennustarkastaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen ja manuaalinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien täyttäminen.

- maankäyttö- ja rakennusasetus 4 §

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan henkilötiedot; henkilötunnus/y-tunnus, nimi, osoite
- Hakemus- ja vireillepanotiedot
- Lupahakemuksen liiteasiakirjat
- Rakennushankkeen sekä huoneistotietojen tiedot
- Päätös
- Vastuuhenkilöt: vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja, iv-työnjohtaja, pääsuunnittelija
- Laskutuksen tiedot; laskun maksajan henkilötunnus/y-tunnus, nimi, osoite, hinta
- Rakentamisen aikainen toiminta

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- Rekisteröidyltä itseltä
- Rekisteri päivittyy lupahakemuksien myötä luvan hakijan tai suunnittelijan antamilla tiedoilla

Henkilötietojen luovutus

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

Luovutus, mihin

Raision kaupungin kuntarekisteriin.

Luovutus, tiedot

Luvanhakijoiden tiedot (nimi, osoite, henkilötunnus) sekä suunnittelijoiden tiedot (nimi, osoite, henkilötunnus).

Luovutus, peruste

Maankäyttö- ja rakennusasetus 4 §

Luovutus, luovutustapa

Sähköinen

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Henkilörekisteri sijaitsee Raision kaupungin palvelinympäristössä, jonka fyysinen hallinnointi on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle. Palvelinympäristö ja päätelaitteet ovat osa Raision kaupungin tietoverkkoa, joka on suojattu palomuurilla, keskitetyllä haittaohjelmien torjunnalla sekä keskitetyllä käyttäjätunnistuksella. Raision kaupungin tietoverkko on sisäisesti jaoteltu siten, että tietoliikenneyhteyden muodostaminen henkilörekisteriin on mahdollista vain henkilörekisteriä käyttävien toimialueiden päätelaitteista. Palvelinympäristöstä otetaan säännöllisesti varmuuskopio.

Paperisena säilytettävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pääsy salassa pidettäviin tietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Pysyvästi säilytetään Kansallisarkiston päätöksien mukaiset asiakirjat (KA 158/43/01, AL/11665/07.01.01.03.01/2008).

Henkilörekisteriseloste laadittu 20.8.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 21.4.2023