Tietosuojaseloste liikuntapalveluiden liikunnan harjoitusjärjestelmä

Raision kaupunki

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala

Palvelualue 

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Rekisterinpitäjä

Vapaa-aikalautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Sivistysjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Liikuntasuunnittelija

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin käyttötarkoitus

Liikuntalain (390/2015) mukaisesti Raision liikunta- ja nuorisopalvelut luo edellytyksiä kunnan asukkaiden terveyttä edistävälle liikunnalle. Liikuntaneuvoja voi tehdä esim. harjoitusohjelmia asiakkaalle ja asiakas pystyy seuraamaan omaa aktiivisuuttaan/palautumistaan.

Rekisterin tietosisältö

- Etu- ja sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Syntymäaika

- Osoitetiedot

- Puhelinnumero

- harjoitusohjelma

- ravinto-ohjelma

Valmennussuhteessa kunnan asukkaalla on oikeus nähdä palveluun kirjattuja muistiinpanoja, suoritettuja harjoitteita ja niihin liittyviä kommentteja. Kunnan asukkaalta voidaan kerätä tietoja, jotka ovat asiakassuhteen kannalta oleellisia. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kuntotestitulokset ja terveydentila, kuten mahdolliset liikuntaan liittyvät rajoitteet. Kunnan asukas voi myös kuvata suorittamiaan harjoitteita ja hänelle voidaan siten tehdä yksilöllisiä harjoitusohjelmia.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Liikuntapalveluiden liikunnan harjoitusjärjestelmän järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja- sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pääsy salassa pidettäviin tietoihin on

rajattu käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja

henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan säännöllisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Tähän rekisteriin kuuluvat tiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia järjestelmän ja palveluiden käytön puolesta tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Henkilörekisteriseloste laadittu 19.4.2023