Tietosuojaseloste kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmät

Raision kaupunki

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukyky

Palvelualue

Infrapalvelut-vastuualue/Tilapalvelut

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Turvallisuuspäällikkö

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 400 899 754, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Yleinen etu ja lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaa-minen ja turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Poliisi voi käyttää kaupungin valvontakameroiden tuottamaa tietoa poliisilain mukaisiin tehtäviin Raision kaupungin ja poliisilaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti. Poliisilla on oikeus saada rikostutkintaan liittyen tallennettua materiaalia. Kaupungin turvallisuushenkilöstö luovuttaa pyydetyn materiaalin poliisille. Luovutuksesta pidetään erillistä seurantakirjanpitoa.

(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 16 §)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella henkilöistä ja ajoneuvoista. Riippuen etäisyydestä ja kamerakuvan laadusta joissakin tilanteissa ihminen tai ajoneuvo on tunnistettavissa. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Ääntä ei tallenneta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan valvontakameroiden kuvatallenteista. Rekisteri muodostuu tarpeellisiin paikkoihin sijoitettujen kameroiden välittämistä digitaalisesta tallenteesta. Pääsääntöisesti kamerat kuvaavat rakennusten ulkoseiniä, sisäänmenoväyliä ja auloja. Tietyissä kohteissa on myös rakennusten sisäinen kameravalvonta.

Henkilötietojen luovutus

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

Luovutus, mihin

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Raision viranhaltijoille asioiden selvittelyä varten ja poliisille rikosten selvittämistä varten.

Luovutus, tiedot

Kameratallenteet

Luovutus, peruste

Poliisi käsittelee sille rikostutkintaan luovutettua tai sen käytössä olevaa materiaalia poliisilain mukaisesti.

Luovutus, luovutustapa

Raision kaupunki luovuttaa tietoja suoraan poliisille sähköisesti.

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Henkilörekisteri sijaitsee Raision kaupungin palvelinympäristössä, jonka fyysinen hallinnointi on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle. Palvelinympäristö ja päätelaitteet ovat osa Raision kaupungin tietoverkkoa, joka on suojattu palomuurilla, keskitetyllä haittaohjelmien torjunnalla sekä keskitetyllä käyttäjätunnistuksella. Raision kaupungin tietoverkko on sisäisesti jaoteltu siten, että tietoliikenneyhteyden muodostaminen henkilörekisteriin on mahdollista vain henkilörekisteriä käyttävien toimialueiden päätelaitteista. Palvelinympäristöstä otetaan säännöllisesti varmuuskopio.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pääsy salassa pidettäviin tietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan säännöllisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Rekisterin tietoja säilytetään kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi noin 21 vuorokautta, pitempiaikaiseen säilytykseen otetut hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallennuksesta ellei pidempään tallennukseen ole laissa säädettyä perustetta.

Henkilörekisteriseloste laadittu  23.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty  13.3.2023