Ilmastotyö Raisiossa

Raision ilmastotyötä ohjaavat kansainväliset, kansalliset ja seudulliset sopimukset ja velvoitteet sekä lainsäädäntö. Kansainvälisiä ilmastopolitiikkaa ohjaavia tahoja ovat muun muassa Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 ja EU:n tavoite olla hiilineutraalialue vuonna 2050. Suomen kansallista ilmastotyötä johtaa ympäristöministeriö. Näiden lisäksi on useita alueellisia sopimuksia, joihin kunnat ja kaupungin voivat halutessaan liittyä. Raisio on liittynyt Turun seudun MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) sopimukseen ja sitoutunut Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan 2030. Kunnilla ja kaupungeilla on iso rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja monien toimesta onkin julkaistu omia, valtiotason tavoitteita kunnianhimoisempia tavoitteita.

Ympäristöohjelma

Raision kaupungin ympäristöohjelma on hyväksytty keväällä 2023. Ympäristöohjelman toimenpiteet on suunniteltu Raision ilmastotavoitteen saavutta-miseksi, mutta myös mm. ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, luonnon monimuotoi-suuden lisäämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Ympäristöohjelman toimenpiteet jakautuvat kaikille kaupungin toimialoille ja monet niistä vaativat yhteis-työtä poikkihallinnollisesti. Tutustu Raision ympäristöohjelmaan (PDF) 

Ilmastosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on keväällä 2021 hyväksynyt Raision ilmastosuunnitelman, jossa on määritelty kaupungin ilmastotavoite. Raisio tähtää hiilineutraaliuuteen vuonna 2030, kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Raisiossa tavoite toteutetaan vähentämällä kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävä 20 % kompensoidaan hiilensidonnalla tai muilla kompensaatiotoimilla. Keskeisiksi teemoiksi sopeutumistoimien rinnalle Raision ilmastotyössä on nostettu fossiilisten polttoaineiden vähentäminen, kestävä liikkuminen ja energia- ja resurssitehokkuus. Tutustu Raision ilmastosuunnitelmaan (PDF)

Sopeutumistoimet mukaan ilmastotyöhön

Ilmastonmuutoksen hillintätoimien avulla saavutettujen päästöalenemien lisäksi kaupungissa kehitetään tapoja toteuttaa ja tunnistaa ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia. Sopeutumistoimilla varaudutaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin kuten lajikatoon ja tulvien hallintaan. Sopeutumistoimet ovat tärkeitä, sillä ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia on jo havaittavissa.

Kasvihuonepäästöt Raisiossa

Seuraavissa päästötiedoissa on esitetty kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt pois lukien maankäytön, kotimaan lentoliikenteen teollisuuden prosessipäästöjen ja jäänmurtajien päästöt (SYKE 2021).

Raision kasvihuonekaasupäästöt eri sektoreilta vuonna 2019. Kuvaa avattu sanallisesti tekstissä.
Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri sektoreille Raisiossa vuonna 2019. Lähde: SYKE.

Raision kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat eri sektoreiden kesken niin, että tieliikenteen osuus on 37 %, kaukolämmön 19 %, kulutussähkön 12 %, öljylämmityksen 9 % sekä jätteenkäsittelyn 6 %. Loput 20 % kasvihuonekaasupäästöistä syntyvät sähkölämmityksestä, muusta lämmityksestä, teollisuudesta, työkoneista, raideliikenteestä, vesiliikenteestä, maataloudesta ja F-kaasuista.

Vuoden 1990 ja vuosien 2005-2019 kasvihuonekaasujen kehitys. Kuvaa on avattu tekstissä.
Raision kaupungin kasvihuonepäästöt vuosilta 2005-2019 sekä perusvuodelta 1990. Lähteet: SECAP Raision kaupungin ilmastosuunnitelma (2020), Alas-malli SYKE – Kuntien ja alueiden KHK-päästöt.

Raision kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet laskusuuntaiset jo useamman vuoden. 2000-luvulla päästöt ovat olleet korkeimmillaan vuosina 2006, 2007 ja 2010, jolloin päästöt ovat olleet yli 220 ktCO2e (hiilidioksidiekvivalentti kilotonni, 1 kt = 1 000 000 kiloa), josta ne ovat laskeneet vuoteen 2020 mennessä hieman alle 120 ktCO2e. Tästä huolimatta kaupungin ilmastotavoitteeseen on vielä matkaa, sillä vuonna 1990 Raision hiilidioksidipäästöt olivat 105 ktCO2e. Tavoitteeseen pääsy edellyttää pitkäjänteistä ilmastotyötä, ilmastoasioiden esillä pitämistä ja uusien toimintatapojen oppimista.

Vuoden 1990 laskennassa on käytetty SECAP-mallia, muiden vuosien laskennassa Suomen ympäristökeskuksen ALas-mallia. Laskennoissa on eroja, mutta tulokset ovat keskenään hyvin samansuuntaiset.

Lisätietoa Raision kaupungin päästötilanteesta CO2-raportissa (PDF)

Lisätietoa Raision ja muiden Suomen kuntien päästötilanteesta ja laskentaperusteista Suomen ympäristökeskuksen päästölaskennassa (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisätietoa SECAP-mallin menetelmälaskennasta löytyy Raision kaupungin ilmastosuunnitelmasta (PDF)

Pieni punainen lintulauta roikkuu puutarhassa.

Raision ajankohtaiset päästötiedot

Raision päästötietoja on mahdollista tarkastella myös viikkotasolla. CO2-raportti kertoo viikoittain kuntien ja koko Suomen kasvihuonekaasujen päästöt.

lateral-image-right

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu