Tietosuojaseloste kuntarekisteri

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Palvelualue 

Kaupunkikehityspalvelut-vastuualue/Maankäyttö-ja asumispalvelut

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Paikkatietoinsinööri

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Rakennusvalvontaosan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisten rakennusvalvontatehtävien hoitaminen. Tämä tarkoittaa lupahakemusten käsittelyä, valvontaa ja asiakassuhteeseen perustuvien toimeksiantotehtävien hoitamista.

Kiinteistöosassa hallinnoidaan henkilötietoja henkilöistä, jotka ovat asiakassuhteessa tai muuten asianosaisia kiinteistötoimituksissa.

Väestöosasta saadaan henkilötietoja henkilöistä.

- maankäyttö- ja rakennusasetus 4 §
- laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 4 §
- kiinteistönmuodostamislain mukainen asianosainen (Kiinteistönmuodostamislaki 17 §)

Rekisterin tietosisältö

Rakennusten omistajat ja rakennushankkeiden osapuolet:
- sukunimi
- etunimi
- henkilötunnus
- kotikunta
- kuolinpäivämäärä
- osoite
- kotiosoite
- yhteystiedot
- ammatti/koulutus
- valmistumisvuosi

Raision väestö:
- henkilötunnus
- äidinkieli
- sukupuoli
- henkilön nimi (nykyinen)
- nimenmuutos (henkilön entinen nimi)
- kansalaisuus
- nykyinen maistraatti
- kuolinpäivä
- vakinainen kotimainen osoite
- tilapäinen kotimainen osoite
- postiosoite
- tilapäinen ulkomainen osoite
- vakituinen kotipaikkatunnus
- edellinen vakituinen kotipaikkatunnus
- tilapäinen kotipaikkatunnus
- kotikunta
- edellinen kotikunta
- tilapäinen kunta
- kunnan osa-alue
- vuodenvaihteen kunta
- poissaolo
- valtio, johon muuttanut
- huollettava
- huoltaja
- edunvalvonta
- edunvalvoja
- huostaanotto
- avioliitto
- päättynyt avioliitto
- rekisteröity parisuhde

Kiinteistöjen haltijat (maaomaisuuden kirjanpito-osa):
- nimi
- yhteystiedot
- rakennustunnus

Kiinteistöjen omistajat ja haltijat (kiinteistöosa):
- sukunimi
- etunimi
- henkilötunnus
- kotikunta
- kuolinpäivämäärä
- osoite
- kotiosoite
- yhteystiedot

Määräalojen luovuttajat ja saajat (kiinteistöosa):
- nimi
- henkilötunnus

Kuntarekisterin käyttäjät:
- käyttäjätunnus
- sukunimi
- etunimet
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- kieli
- työskentely-yksikkö

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- rekisteröidyltä itseltään
- väestötietojärjestelmä
- Lupapiste.fi: rakennuslupien hakijoiden tiedot
- Maanmittauslaitos: osapuolirekisterin osoitteiden päivitys

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Henkilörekisteri sijaitsee Raision kaupungin palvelinympäristössä, jonka fyysinen hallinnointi on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle. Palvelinympäristö ja päätelaitteet ovat osa Raision kaupungin tietoverkkoa, joka on suojattu palomuurilla, keskitetyllä haittaohjelmien torjunnalla sekä keskitetyllä käyttäjätunnistuksella. Raision kaupungin tietoverkko on sisäisesti jaoteltu siten, että tietoliikenneyhteyden muodostaminen henkilörekisteriin on mahdollista vain henkilörekisteriä käyttävien toimialueiden päätelaitteista. Palvelinympäristöstä otetaan säännöllisesti varmuuskopio.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pääsy salassa pidettäviin tietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Pysyvästi säilytetään Kansallisarkiston päätöksien mukaiset asiakirjat (KA 158/43/01, AL/11665/07.01.01.03.01/2008).

Henkilörekisteriseloste laadittu 24.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 20.4.2023