Tietosuojaseloste avainrekisteri

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Palvelualue 

Infrapalvelut-vastuualue/Tilapalvelut

Rekisterinpitäjä

Infralautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Kiinteistötyönjohtaja ja tekninen isännöitsijä

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Manuaalinen

Oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään kiinteistöjen avainten luovuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö pitää sisällään vain henkilön nimen, tarvittaessa puhelinnumeron ja avaimen minkä hän saanut.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse oman nimensä avainrekisteriin.

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon ainoastaan nimetyillä henkilöillä on kulkuoikeus. Paperisena säilytettävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Avainrekisteriä käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan säännöllisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja
tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Rekisterin tietoja säilytetään työsuhteen tms. palvelusuhteen päättymiseen asti.

Henkilörekisteriseloste laadittu 25.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 29.3.2023