Työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja

Rakennus-, muutos- ja purkulupaa edellyttävässä työssä tulee olla rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta.
Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä, sekä vastaa rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä lupaehtojen ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.
Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei hankkeella ole rakennustarkastajan hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttama henkilö tekee kutsun Lupapiste.fi-palvelussa.

KVV- ja IV-työnjohtaja

  • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja eli KVV-työnjohtaja
  • Ilmanvaihtolaitoksen rakentamisesta vastaava työnjohtaja eli IV-työnjohtaja

Kaikissa uudisrakennukseissa ja/tai mikäli lupapäätöksessä on edellytetty, tulee vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteistotyössä olla rakennusvalvontaviraston hyväksymä henkilö, joka johtaa KVV- ja IV-työtä sekä vastaa siitä, että KVV-ja IV-laitteistot toteutetaan määräysten mukaisesti.

KVV- ja IV-työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttama henkilö tekee kutsun Lupapiste.fi-palvelussa.