Rakennusjärjestys

RAISION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 8.7.2022. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Raision kaupungin tammikuun 1. päivänä 2012 hyväksytty rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys täydentää lakia, asetusta tai kaavamääräystä

1 § Soveltamisala

Raision kaupungissa on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai valtioneuvoston tai ympäristöministeriön asetuksissa ei ole asiasta toisin määrätty.

2 § Rakennusvalvontaviranomainen

Raision kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on lupalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontapalvelut. Päätösvallan siirtämisestä määrätään hallintosäännössä.

Attachments