Valvontasuunnitelma, valvonnan perusmaksu ja maksutaksa

Valvontasuunnitelma

Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma siten että valvonta on vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta.

Valvontasuunnitelman tulee sisältää eri toimialueiden (elintarvike-, terveydensuojelu-, ja tupakkalain valvonta) yksityiskohtainen suunnitelma.

Valvontasuunnitelma on lainsäädännön mukaan edellytys kunnan perimille valvonnan maksuille.

Valvonnan perusmaksu, elintarvikevalvonta

Valvonnan perusmaksu on 150 € suuruinen vuosittainen maksu, joka tulee käyttöön vuonna 2022 ensimmäisen kerran. Maksu koskee lähes kaikkia kuntien valvonnassa olevia elintarvikehuoneistoja.

Valvonnan perusmaksusta säädetään elintarvikelaissa ( 297/2021), joka astui voimaan 21.4.2021. Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta eikä ositetusti vaan aina 150 € suuruisena.

Kunta perii vuosittain valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:

  • itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa;
  • 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa;
  • elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa;
  • 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Lue lisää elintarvikevalvonnan perusmaksusta Ruokaviraston verkkosivuilta

Valvonnan perusmaksu, terveydensuojelu

Terveydensuojelulain muutoksella terveydensuojelulain maksullisuutta laajennetaan vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien terveydensuojelulaissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen perusmaksun suuruus on 150 €.

Lue lisää terveydensuojelulain perusmaksusta Valviran verkkosivuilta

Maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta.

Lisäksi kunnan on perittävä maksu säädösten ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvista tarkastuksista.

Maksutaksa on hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.5.2022 ja se astui voimaan 1.6.2022.