Raisionjoen kunnostushanke valmistui - kilometri uutta koskialuetta

Uutiset
Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajan luonnonmukaistamishankkeen valmistumista juhlittiin 3.11. Kunnostushankkeen hyödyt ovat laajat, se muun muassa parantaa Raisionjoen ekologista tilaa sekä luonnon monimuotoisuutta.
Raisionjoki Hintsan kohdalla.

Raisionjoen kunnostushankkeen toteuttaminen tuli mahdolliseksi Turun seudun tekopohjavesihankkeen valmistuttua toistakymmentä vuotta sitten. Raisionjokea ei enää tarvittu raakavesilähteenä ja sen säännöstelypadot tulivat tarpeettomiksi. Käytännössä koko joen kattava kunnostushanke patojen purkamisineen nähtiin sekä kaupungin että ELY-keskuksen taholta hienona mahdollisuutena hankkeen poikkeuksellisen monitavoitteisuuden vuoksi. Hankkeen alin kunnostuskohde Huhkonkoski oli toiminut luonnollisen putouksensa vuoksi satoja vuosia kalojen vaellusesteenä ylemmälle jokiosuudelle.

Raision kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kesken solmittiin vuonna 2015 joen luonnonmukaistamisen suunnittelua ja luvanhakua koskeva yhteistyösopimus. Hankkeen kustannusjaoksi sovittiin 50/50 % Raision kaupungin ja ELY-keskuksen välillä.

Hankkeen kunnostuskohteet ja tavoitteet - tilanne nyt jopa parempi kuin ennen patojen rakentamista

Raisionjoen kunnostushankkeen tavoitteena oli korvata aikanaan Raision kaupungin vedenottoa varten rakennetut kolme säännöstelypatoa (Hintsa, Hintsa-Lähteenmäki ja Merttelä) sekä Huhkonkosken kynnys kalannousun mahdollistavilla pohjapato- ja kalatierakenteilla sekä niihin liittyvillä luonnonmukaisilla tekokoskialueilla. Rakennetuilla pohjapadoilla Raisionjoen virtaama- ja vedenkorkeusvaihteluita luonnonmukaistettiin lähtötilanteeseen verrattuna. Lisäksi purettiin kokonaan pois Hintsan padon yläpuolinen Myllypato ja rakennettiin yksi uusi pohjapato Raision ja Ruskon rajan tuntumaan. Sen tarkoituksena oli varmistaa vedenkorkeuden säilyminen ennallaan kuivina aikoina pohjapadon yläpuolisella jokiosuudella Ruskon kunnan alueella.

Raisionjoen laajaa kunnostushanketta voi pitää poikkeuksellisen monihyötyisenä ja kustannustehokkaana hankkeena. Hanke parantaa joen ekologista tilaa sekä luonnon monimuotoisuutta kunnostetuilla alueilla jopa ennen säännöstelypatojen rakentamista vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Vedenkorkeuksien ja virtaamien luonnonmukaistuminen lisää rantojen monimuotoisuutta ja rakennettavat pohjapadot ja niihin liittyvät tekokoskialueet mahdollistavat kalojen nousun merialueelta jokeen sekä parantavat kalojen ja muiden vesieliöiden lisääntymis- ja elinolosuhteita. Hanke parantaa lisäksi Raisionjoen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja jokivarren maisema-arvoja. 

Merkittävänä hyötynä luvanhaltijan eli Raision kaupungin kannalta voi pitää myös sitä, että vanhojen säännöstelypatojen käyttö- ja kunnossapitovelvoitteet ja niihin liittyvät kustannukset poistuvat käytännössä kokonaan eikä rakenteista aiheudu enää patoturvallisuusriskiä kuten aiemmin.

Lue tiedote kokonaisuudessaan ja katso kuvat ennen ja jälkeen ELY-keskuksen sivulla.

Muokattu viimeksi
3.11.2023 15:23

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko