Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on valittu tammikuussa 2021. 

Ketkä osallistuvat kokeiluun?

Raisiossa kokeilutoimipaikat ovat Varppeen, Metsäaron ja Petäsmäen päiväkodit. Kokeiluun osallistuvat 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Vuoden 2022 keväällä esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2017 syntyneet koeryhmään valittavat lapset. Tästä on lähetetty erillinen kirje kotiin.

Kunnan muut vuonna 2016 syntyneet kuuluvat kokeilun verrokkiryhmään. Mikäli lapsi kuuluu verrokkiryhmään, varhaiskasvatukseen osallistuminen ja maksut pysyvät ennallaan. Verrokkiryhmään kuuluvat ilmoittautuvat yksivuotiseen esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta.

Koeryhmä on muodostunut satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaisesti. Ministeriö on päättänyt kokeilupäiväkodit sekä niihin osallistuvat lapset. Raision kaupunki ei ole käyttänyt asiassa harkintaa. Osallistuminen oikeuttaa maksuttomaan esiopetukseen ja velvoittaa siihen osallistumiseen. Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien tulee hakea esiopetuspaikkaa ja se myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Mitä kokeiluun osallistuminen edellyttää?

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään esiopetukseen.

Kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Mitä kaksivuotinen esiopetus on?

Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa lasten taitoja toimia yhdessä ja oppia. Se luo samalla hyvän pohjan siirtyä peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Opetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla pienille lapsille sopivilla tavoilla. Esiopetukseen kuuluu myös lepohetkiä, hyvää ruokaa ja huolenpitoa.

Kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma

Raision kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma on julkaistu ePerusteissa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluperusteet pohjautuvat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Opetussuunnitelma on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista on vahvistettu. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu.

Toiminnassa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa opetustapaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Erityistä huomiota kiinnitetään kannustavan ja rohkaisevan palautteen antamiseen. Esiopetuksessa laaditaan jokaiselle lapselle oppimissuunnitelma. Lapsikohtainen suunnitelma tukee huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä, mikä esiopetuksessa on tiivistä. Lasten osaamiselle ei aseteta yhteisiä tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa. Kokeiluun osallistuvilla on oikeus oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä kolmiportaiseen kasvun ja oppimisen tukeen.

Asiasanat

Lapsiperheet
Koulutus ja varhaiskasvatus