Tulevaisuuden kestävä Raisio -hanke

Keskuspuiston hyönteishotelli.

Raisiossa käynnistyi joulukuussa 2022 uusi ilmastoon ja kiertotalouteen keskittyvä tulevaisuuden kestävä Raisio –hanke. Hanke on käynnissä 30.4.2024 saakka. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 70 000 € suuruisen erityisavustuksen, joka kattaa 66 % hankkeen kustannuksista. Omarahoitusosuus hankkeessa on 36 000 €. Hankkeessa jatketaan edellisessä, Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeessa käynnistettyä työtä ilmastojohtamisen kehittämisessä. Uudessa hankkeessa huomioidaan vahvasti myös kiertotalous, tarkoituksena kehittää kaupungin sisäistä kiertotalousosaamista ja luoda kiertotaloustoiminnalle toimintamalleja. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Hanketta vetää hankkeeseen palkattava ilmastokoordinaattori.

Ympäristöministeriölle toimitetussa avustushakemuksessa Raisio on sitoutunut vahvistamaan ilmastojohtamista, tuomaan kiertotalouden osaksi ilmastotyötä ja ohjaamaan henkilöstöä ja asukkaita ympäristöohjelman mukaiseen elämään. Työtä tehdään yhteistyönä eri toimialojen välillä. Hankkeen tarkoituksena on vakiinnuttaa ilmastotyö osaksi toimialojen jokapäiväistä työtä. Lisäksi ilmastotyötä tehdään näkyväksi, sillä kaupungin ympäristöohjelman toimenpiteiden seuraamiseksi ja niistä viestimiseksi hankkeessa on tarkoitus toteuttaa ilmastotoimenpiteille raportointialusta. Kertomalla ilmastotyön etenemisestä avoimesta lisätään asukkaiden, päättäjien ja muiden toimijoiden luottamusta ilmastotoimiin. Kiertotalousosaamista ja -mahdollisuuksien ymmärtämistä lisätään kaupungin sisäisesti kiertotalouteen liittyvien toimintatapojen kehittämisen kautta. Henkilöstön ja kaupunkilaisten kiertotalousosaamista ja osallisuutta vahvistetaan erilaisten tilaisuuksien, koulutusten ja tapahtumien avulla. Hankkeessa selvitetään kaupungin resurssien kuten tilojen ja tavaroiden käyttöä ja tehostetaan käyttöä tarjoamalla ylimääräisiä resursseja käyttöön esim. paikallisille yhdistyksille.

Hankkeen etenemisestä uutisoidaan Raision verkkosivuilla.

Ilmastotoimien raportointi

Raision ympäristöohjelman hyväksymisen jälkeen seuraava askel on tunnistaa ilmastotoimenpiteiden aikataulut, vastuut ja seurantaindikaattorit. Niiden seurantaan, raportointiin ja etenemisen näkyväksi tekemiseen rakennetaan kaupungille hankkeen avulla ilmastovahdin kaltainen raportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmän vahvuutena toimii sen avoimuus, sillä sen kautta asiasta kiinnostuneet voivat seurata toimien etenemistä järjestelmän verkkosivun kautta. Se toimii myös viestintäkanavana, joka lisää kunnan ilmastotyön läpinäkyvyyttä ja vahvistaa tiedolla johtamista. Ilmastotyön tulosten näkyvyys lisää luottamusta ja sitoutumista sekä tekee ilmastotoimista perustellumpia päätöksenteossa.

Kiertotalouden kehittäminen

Kiertotaloudesta suunnitellaan talouden uutta perustaa Suomessa. Kiertotalouden periaatteena on vähentää koskemattomien resurssien käyttöä ja saada nykyinen tuotanto ja kulutus mahtumaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Hankkeessa luodaan kaupunkiorganisaation sisäiset suositukset kiertotalouden huomioimiseen hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa ja edistetään kestävän kulutuksen huomioimista arkitoiminnassa. Konkreettisena toimena luodaan sisäiset käytännöt kalusteiden ja välineiden käyttöajan pidentämiseen ja kierrättämiseen. Myös tilaresurssien tyhjäkäyttöä pyritään vähentämään ja tavaroiden yhteiskäyttömahdollisuuksia lisäämään. Tämä tapahtuu kehittämällä mm. kaupungin ja yhdistysten välistä vuoropuhelua.

Asukkaiden huomioiminen hankkeessa

Kaupungin alueen taakanjakosektorin päästöistä noin 90 % on peräisin asukkaiden ja päästökaupan ulkopuolisten yrityksien toiminnasta. Tästä syystä on tärkeää, että myös nämä toimijat huomioidaan kaupungin ilmastotyössä. Hankkeessa asukkaita ohjataan kohti kestävämpiä arjen valintoja viestinnällisin keinoin. Asukkaille järjestetään mm. kestävyysaiheisia keskusteluja, infoja tai koulutuksia, joissa teemoina mm. kiertotalous, uusiutuva energia, energiatehokkuus tai ruokahävikin vähentäminen. Kaupunkilaisille järjestetään hankkeen aikana osallistava kampanja, jossa nostetaan näkyviin kiertotalouden monet mahdollisuudet ja annetaan kaupunkilaisille mahdollisuus jakaa omia kiertotalous- ja kestävyysvinkkejä. Lisäksi kaupunkilaisille viestitään kestävistä valinnoista ja opastetaan esim. hiilijalanjäljen laskentaan, energian kulutuksen seurantaan ja ruokahävikin pienentämiseen.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö