Erikoisluokat ja painotettu opetus

Kieliluokkatoiminta

Ihalan koulussa tarjotaan englannin kieliluokkaopetusta. Opiskelu alkaa 1. luokalta ja jatkuu 6. luokalle. Vaisaaren kouluun muodostetaan vuosittain yksi englannin kieliluokka, jolle voivat hakea niin Ihalan kieliluokalla opiskelleet kuin muut halukkaat. Vaisaaren koulu järjestää kaikille halukkaille testit, joiden perusteella oppilaat valitaan.

Kieliluokat on suunnattu äidinkielenään suomea puhuville oppilaille. Opetukseen pyrkiviltä lapsilta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa.

Tavoitteina on kasvaminen kansainvälisyyteen, rohkeus kommunikointiin vieraalla kielellä ja opiskelu vieraalla kielellä.

Lisätietoa kieliluokista

Raision englannin kieliluokkien käsitteet

Varhennus: Kaikki perusopetuksen oppilaat aloittavat A1-kielen (Raisiossa englanti) opiskelun viimeistään ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Varhainen, toiminnallinen kieltenopetus tukee kielitaidon ja kielenopiskelutaitojen kehittymistä sekä kasvua kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen.

CLIL: CLIL tulee sanoista Content and Language Integrated Learning, mikä tarkoittaa kielenopetusmenetelmää, jossa oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Kieli ei ole oppimisen kohde vaan väline opiskelussa.

Formaali kielenopetus: Kielenrakenteiden eli kieliopin ja sanaston tavoitteellista opiskelua. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.

Kielitietoisuus: Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista sekä kykyä käyttää kieltä aktiivisesti ja luovasti.

Ihalan kieliluokat 1-6

Ihalan kieliluokille haetaan valintakokeiden kautta 1.-luokalle.  Valintakokeet järjestetään vuosittain alkuvuodesta. Huoltajille järjestetään informaatiotilaisuus marras- joulukuussa ennen valintakokeita. Kieliluokilla käytetään CLIL- menetelmää. Lukuvuoden 2024 - 25 infotilaisuus järjestetään Ihalan koululla keskiviikkona 29.11.2023 klo 18. Ennakkoilmoittautuminen rehtori Jari Miettiselle sähköpostitse viimeistään 22.11.2023 klo 16 mennessä (jari.miettinen@raisio.fi).

Kielen varhennus ja formaali englanti ovat käytössä myös kieliluokilla.

Englannin kieliluokalle hakeminen

Englannin kieliluokalle haetaan 1.-luokalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Kieliluokalla opiskelusta järjestetään infotilaisuus Ihalan koululla ennen hakuajan päättymistä.

Musiikkipainotteinen opetus

Musiikkipainotteista opetusta annetaan Raisiossa Friisilän koulussa 3.–6. -luokilla sekä Vaisaaren koulussa 7.–9. -luokilla. Lisäksi Friisilän koulussa järjestetään 1.- ja 2. -luokkalaisille musiikkikylpytoimintaa. 

Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena musisoimisen ilo.

Musiikkipainotteinen opetus etenee kunnan yleisen musiikinopetussuunnitelman mukaan. Musiikkia opiskellaan kolme tuntia viikossa. Lisäksi musiikkipainotteisessa opetuksessa opiskeleville tarjotaan ylimääräistä musiikkikerhotuntia innostuksen lisäämiseksi ja taitojen vahvistamiseksi.

Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa yleisiä musiikin tavoitteita ja painottaa erityisesti yhdessä musisoimisen iloa ja auttaa oman myönteisen musiikkisuhteen luomisessa.

Musiikkipainotteisen toiminnan luonnollista jatkumoa pyritään vahvistamaan alakoulun ja yläkoulun tiiviin yhteistyön kautta. Yhteiset vuosittaiset konsertit ja erilaiset konserttivierailut kuuluvat musiikkipainotteiseen opetukseen.

Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeminen

Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan ensimmäisen kerran toisen luokan kevätlukukaudella. Jokaista Raision 2.-luokkalaista ja huoltajia tiedotetaan hakumahdollisuudesta musiikkipainotteiseen opetukseen Wilman kautta. Tarvittaessa hakijoille järjestetään valintakoe. Kuudennella luokalla on mahdollisuus hakeutua musiikkipainotteiseen opetukseen vuosiluokille 7–9.

Erityisluokat ja koulukuljetus

Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluunsa oppilaaksi huoltajan toivomuksesta (esim. kieli- tai musiikkipainotteinen opetus), vastaa huoltaja oppilaan koulukuljetuskustannuksista.

Yläkoulun Urheiluluokka

Vaisaaren koulu haluaa olla tukemassa urheilevan nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä, johon kuuluu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Suomen huippu-urheilun muutosryhmä on luonut urheilijan polku -käsitteen, jossa korostetaan paikallista yhteistyötä kodin, koulun ja seuratoiminnan välillä nuoren koulunkäynnin ja urheilemisen tukemisessa. Valitessamme oppilaita urheiluluokalle haluamme painottaa oppilaan liikuntataitojen lisäksi koulumenestystä, urheilumenestystä, harrastuneisuutta sekä motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja keskittymiskykyä. 

Urheiluluokalle hakeminen

Urheiluluokalle haetaan tältä nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheilutaustaa ja motivaatiota. Kaikkien lajien edustajat voivat hakeutua urheiluluokalle. Luokalle pyrkiville järjestetään testi viikolla 5. Testiin kutsutaan kaikki hakijat, joista 24 oppilasta valitaan urheiluluokalle. Opetusjärjestelyt edellyttävät, että luokan oppilaista puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Oppilaille lähetetään kutsu testitilaisuuteen huoltajan sähköpostiin, jonka osoitetta kysymme hakulomakkeessa. Kutsussa ilmoitetaan testin tarkempi ajankohta, testipaikka ja mukaan tarvittava liikuntavarustus.

Fyysisellä testillä arvioidaan oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta sekä koordinaatio- ja rytmikykyä. Fyysisten ominaisuuksien lisäksi urheiluluokalle pyrkivän tulisi suhtautua myönteisesti ja avoimesti muihinkin liikuntalajeihin kuin omaansa. Lisäksi edellytämme, että oppilas pystyy huolehtimaan koulutyöstään täsmällisesti.

Urheiluluokan liikuntatunnit koostuvat perusliikuntatunneista, joita on 2h/viikko, sekä valinnaiskurssista (7lk) / valinnaisaineesta (8-9lk) 2 h/viikko läpi koko yläkoulun. Perusliikuntaa opettavat koulun omat liikunnanopettajat peruskoulun opetussuunnitelman mukaan. Valinnaiskurssin ja valinnaisaineen tunteja opettavat tyttöjen ja poikien opettajat yhdessä tai erikseen ja ne sisältävät kaikille urheilijoille tärkeiden osa-alueiden kuten kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden, rytmitajun ja koordinaation kehittämistä monipuolisen lajivalikoiman avulla. Tunteihin sisältyy seurayhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi rehtori laatii lukujärjestyksen niin, että se antaa mahdollisuuden aamupäiväharjoitteluun yhtenä päivänä viikossa (koulupäivä alkaa 2 h myöhemmin torstaisin).